Souhlas s nakládáním a poskytnutými osobními údaji

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji společnosti Slapy Marine s.r.o. Osobní údaje nám nejste povinni poskytnout podle žádného právního předpisu. Rozhodnete-li se nám osobní data, souhlas s jejich zpracováním, pak tak činíte dobrovolně.

Správcem osobních údajů je: Slapy Marine s.r.o., se sídlem Vilova 19a/3404, Praha 10, Strašnice, 100 00, Česká republika, IČO: 24819743.

Nakládáno bude s osobními údaji : Jméno, Příjmení, Název zastoupené organizace, email, telefon a u soukromé osoby s Rodným číslem za účelem :

plnění smlouvy (objednávky)

Vždy pouze vrozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů.

Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce.

VAŠE PRÁVA!

Na Vaši žádost Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, kdo je zpracovatelem (liší-li se od správce) a o povaze automatizovaného zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajůje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete: (i) od nás požadovat vysvětlení, a (i) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména provedením opravy nebo doplněním Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a/nebo se zasíláním obchodních sdělení jste oprávněni kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu: info@slapymarine.cz