Provozní řád SLAPY MARINE s.r.o.

Půjčovna motorových člunů, šlapadel a padleboardů


Výpůjční podmínky a provozní řád

Otevírací doba:

duben, květen jen pátek 17 hod do 19 hod, sobota od 9 hod. do 18 hod a neděle od 9. hod do 15 hod.

červen, červenec, srpen denně od 9 hod. do 20 hod.

září jen pátek 17 hod do 19 hod, sobota od 9 hod. do 18 hod a neděle od 9. hod do 15 hod.

(v případě nepříznivého počasí se lodě-šlapadla nepůjčují a půjčovna nebude v provozu informace telefonicky )

 

 • Před započetím plavby zaplatí zákazník plnou částku za předpokládanou dobu zapůjčení plavidla-šlapadla. Zákazník, který si plavidlo-šlapadlo půjčuje se stává odpovědnou osobu. Jako takový je pak povinen podpisem ve smlouvě o nájmu věci movité potvrdit svoji zodpovědnost za svěřený majetek a přepravované osoby.
 • Plavidlo-šlapadlo přebírá od pracovníka půjčovny odpovědná osoba, jež si ve vlastním zájmu zkontroluje dle smlouvy o nájmu věci movité.
 • Plavidlo-šlapadlo se vrací maximálně do 10 min. po uplynutí výpůjční doby nebo nejpozději do 20 hod. Přebírá ji pracovník půjčovny, který plavidlo-šlapadlo a její příslušenství zkontroluje. Překročení výpůjční doby se účtuje jako další započatá hodina.
 • Případnou ztrátu či poškození plavidla-šlapadla nebo příslušenství hradí odpovědní osoba (zákazník) v plné výši.
 • Všichni zákazníci, kteří se budou samostatně pohybovat na pronajatých plavidlech-šlapadlech z půjčovny jsou povinni se seznámit s provozním řádem půjčovny. Odpovědná osoba, která si plavidlo-šlapadlo půjčuje je navíc pracovníkem obsluhy poučená o manipulaci s plavidlem-šlapadlem.
 • Při zapůjčení plavidel je nájemce povinen zaplatit vratnou kauci:

 

Vratná kauce :

Motorový člun s motorem   5 Hp       2.000,- Kč

Šlapadlo                                                     500,-  Kč

Je zakázáno :

 • zajíždění s plavidlem-šlapadlem na mělčiny
 • skákání z paluby plavidla-šlapadla do vody
 • znečišťování vody z lodi např. odhazováním odpadků
 • požívání alkoholu
 • poškozování vybavení plavidla-šlapadla
 • omezování provozu ostatních uživatelů vodní hladiny

 

Provozní řád půjčovny malých plavidel

a) Půjčovna  SLAPY MARINE s.r.o. umístěná na vodním toku Vltava, Slapské jezero, levý břeh,v ř. km 94,5 v Autokempu Skalice.

b) Úsek vymezený pro plavbu na vodním toku Vltavy, mezi v ř. km 91.900 – 129.000

c) Jméno a spojení na provozovatele půjčovny SLAPY MARINE s.r.o.,  se sídlem  Vilova 19a/3404, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 24819743

Kubišta Jaromír telefon: +420 777 581 503

Obsluha půjčovny: telefon: +420 722 779 754

d) Provozní doba: Půjčovna je provozována v období od 1.4. – 30.9. Provoz může být přerušen

při vyhlášení zákazu provozu na vodní cestě. Noční plavba není povolena.

e) Opatření před zastavením plavby:   

1) provozovatel pravidelně kontroluje hladinu vodní cesty

2) v okamžiku kdy hladina  dosahuje stupně 1 - bdělost, 2 - pohotovost, 3 - ohrožení,  

neprodleně informuje nájemce plavidla, který je povinen se řídit pokyny provozovatele .

f) Půjčovní podmínky:   

Návštěvník, který si pronajímá plavidlo, se řídí ustanovením Občanského zákoníku.   

Je povinen dodržovat provozní řád, půjčovní řád a příkazy půjčovny a dodržovat platné právní

předpisy.  

S návštěvníkem bude sepsána nájemní smlouva.  

Půjčovna bude po návštěvníkovi požadovat kauci, která bude použita na úhradu případných

škod, způsobených návštěvníkem v době, kdy toto plavidlo bylo návštěvníkem zapůjčeno.   

Kauce se návštěvníkovi vrací v plné výši zpět, poté co je plavidlo vráceno v dohodnutém čase

nepoškozené, včetně všech doplňků.    

V případě, že dojde k poškození plavidla hradí návštěvník veškerou škodu a náklady.   

V případě, že dojde k znečištění plavidla, návštěvník plavidlo uvede do původního stavu,

případně uhradí úklid plavidla.   

Půjčovna neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz a dokladů na plavidle.  

Plavidla se zapůjčují  jen za příznivého počasí, po předložení Občanského průkazu a zaplacení

půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „ Provozního řádu“ a

„Řádu plavební bezpečnosti“ na vodních cestách ČR.   

Dětem mladším 10 - ti let je návštěvna půjčovny a prostor k nim přiléhajícím povolen pouze

v doprovodu osob starších 15 – ti let. Plavidla se zapůjčují pouze  osobám starších 15 – ti let.  

Přeprava dětí mladších 6 – ti let je povolena pouze v doprovodu osoby starších 18 –ti let.

Vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději do

konce provozní doby půjčovny. Při vrácení plavidla mimo dohodnutou dobu, je návštěvník

povinen doplatit příslušnou částku dle ceníku, který je vyvěšen na viditelném místě půjčovny

a je součástí provozního řádu.   

Návštěvník půjčovny se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách půjčovny tak, aby

nezpůsobil úraz sobě, ani ostatním návštěvníkům půjčovny. Provozovatel nenese

odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobil svojí nepozorností.   

Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny plavidel. Škody a ztráty, které by byly

způsobeny na majetku provozovatele a ostatních uživatelů vodní plochy vinou návštěvníka a

osob, které jej doprovází, je povinen tuto škodu nahradit.   

Provozovatel předá v půjčovně návštěvníkovi zapůjčené plavidlo řádně vybavené k provozu.

Návštěvník plně zodpovídá za vypůjčené plavidlo a současně za rozmístění osob a jejich počet

na plavidle.    

Neplavci a děti do 10 –ti let musí mít za plavby nasazeny záchranné prostředky, nemůže - li

tyto prostředky poskytnout půjčovna, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout.  

Uživatel plavidla nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.   

Je zakázáno přepravovat zavazadla o hmotnosti nad 20 kg, hořlaviny a jiné nebezpečné látky.  

Při zhoršení povětrnostních podmínek je vůdce plavidla povinen neprodleně vrátit plavidlo

provozovateli.

g) Poskytnutá výbava plavidla:  

Pro šlapadla poskytujeme vázací lano a záchranné vesty.    

Malému plavidlu s vlastním strojním pohonem do výkonu 4 KW je poskytnuto, motor,

vytrhovací bezpečnostní pojistka motoru, vázací lano, záchranné vesty a pádlo.

h) Základní pravidla plavebního provozu:    

Malá plavidla nesmí křížit směr plavby plavidlům, která nejsou malými ve vzdálenosti menší

než 200 metrů.   

Malá plavidla se vzájemně vyhýbají levými boky.    

Malé plavidlo s vlastním strojním pohonem je povinno obeplout koupajícího ve vzdálenosti

10 metrů tak, aby koupající zůstal mezi plavidlem a břehem.    

Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody

nebo vylézat z vody na ně, potápět je nebo je na břeh vytahovat, pokud nejsou k tomuto

účelu přizpůsobena.    

Pro vyvazování plavidel je zakázáno používat stromy, zábradlí a podobně, je možné používat

k vyvazování plavidel jen k tomu určené vyvazovací prvky.  

Uživatel plavidla zodpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní

situace.  

Pokud by plavba nebyla bezpečná, musí se neprodleně vrátit do půjčovny nebo přistát na

bezpečném místě a podat zprávu půjčovně.   

Každé plavidlo musí být vybaveno předepsanou výstrojí. Provozovatel seznámí návštěvníka se

základním významem pojmů uvedených v řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR a

seznámí je s obsluhou plavidla. Zákaz jízdy s plavidlem při břehu a v mělčinách.

i) Telefonní spojení:    

Plavební správa – hlášení nehod :  606 690 011    

Policie ČR: 158    

Zdravotní záchranná služba:   155   

Hasičský záchranný sbor:  150

j) Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby:    

Ukončení provozu půjčovny  

Případné vytažení člunů z vody

 

Každý návštěvník půjčovny je povinen respektovat pokyny pracovníka obsluhy.

 

Půjčovna motorových člunů Slapy Marine
Půjčovna motorových člunů Slapy Marine